Växjö stationsområde

Växjö stationsområde ska bli ett levande område med handel och kontor för en stad med 100 000 invånare.

När Växjö stationsområde byggdes på 1870-talet, byggdes det för en stad med knappt 4 000 invånare. Staden växer för varje år och vi vill utvecklas med den och bygga en trygg och tillgänglig mötesplats för invånare och besökare. Växjö stationsområde genomgår därför en stor förändring. Just nu byggs det bland annat en ny station och ett nytt kommunhus vid Norra Järnvägsgatan.

Stationsområdet ligger i Växjö centrum och består av:

  • Bangården (spår, perronger och gångbroar)
  • Norra sidan (bussterminal, station, kommunhus, handel och parkeringsplatser)
  • Södra sidan (kontor, parkeringsplatser och bostäder)


Växjö kommun driver projektet Växjö stationsområde där sedan flera olika aktörer driver egna projekt inom området. Här kan du se vem du kan kontakta vid frågor.

Planering och samordning av projektet

Sofia Iderheim, projektledare, Växjö kommun
Telefon: 0470-410 00
E-post: Sofia.Iderheim@vaxjo.se

Bangården, perronger, rulltrappor, hissar

Trafikverket, kundtjänst
Telefon: 0771 - 92 19 21
E-post: trafikverket@trafikverket.se 

Växjö station och gamla stationsbyggnaden

Hans Waldén, affärsutvecklare Jernhusen
Telefon: 070- 923 68 54
E-post: hans.walden@jernhusen.se

Växjö kommunhus

Byggnation av nya station och kommunhuset

Tony Söderena, Vöfab
Telefon: 0470-410 00
E-post: Tony.Soderena@vofab.se

Interna arbetet hos Växjö kommun

Jessica Ulfsax-Jonasson, Växjö kommun
Telefon: 0470-410 00
E-post: jessica.ulfsax-jonasson@vaxjo.se

Bussar, busshållplatser, tåg, kollektivtrafik

Rolf Andersson, chef kundcenter och trafikledning, Länstrafiken Kronoberg
Telefon: 0470-77 85 00
E-post: rolf.andersson@kronoberg.se 

Jenny Karlsson, marknadskommunikatör, Länstrafiken Kronoberg
Telefon: 0470-58 30 37
E-post: jenny.m.karlsson@kronoberg.se

Projektets politiska styrning

Kommunstyrelsen är den nämnd som fattar politiska beslut i projektet. Om du har politiska frågor om Växjö stationsområde är du välkommen att kontakta:

Anna Tenje (M) kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0470-410 00
E-post: anna.tenje@vaxjo.se

Eva Johansson (C) kommunalråd
Telefon: 0470-410 00
E-post: eva.johansson6@vaxjo.se

Malin Lauber (S) kommunalråd
Telefon: 0470-410 00
E-post: malin.lauber@vaxjo.se

Växjö stationsområde blir en trygg och tillgänglig mötesplats för invånare, besökare och resenärer.

Illustration stationsområdet, byggnader, stads- och stationshus.

Målsättningarna för projektet är:

  • Att skapa en attraktiv entré till staden, vidga centrum och stärka dess konkurrenskraft.
  • Att skapa en tydlig målpunkt i centrum och stärka utvecklingsmöjligheterna för kollektivt resande.
  • Att i WTC skapa en mötesplats för regionala och internationella näringslivskontakter och handel.

Ökad framkomlighet för kollektivtrafiken

Området mellan Norra Järnvägsgatan och järnvägsområdet användes tidigare för buss, tåg- och taxitrafik. Detta i kombination med privata bilar och gångtrafikanter gjorde att Norra järnvägsgatan var svårframkomlig. För att öka framkomligheten för kollektivtrafiken har därför delar av Norra Järnvägsgatan att stängts för privattrafik.

Gång- och cykeltrafikanter

Antalet cyklar som parkeras vid resecentrum har för varje år ökat och i projektet ingår att skapa en ny yta för cykelparkering.

Tågresenärer passerade tidigare spårområdet i markplanet, vilket gav låg säkerhet. För att åka säkerheten har vi istället byggt trappor ner till spåren från gångbron över spåren.

Att skapa stadskänsla

När projektet startade saknades en sammanbunden stadskänsla mellan centrum och Söder. Sommaren 2014 invigdes därmed Västerbron som nu binder samman centrum med Söder. Gångbron ökar även tillgängligheten och säkerheten för resenärer till och från spåren med både trappor och hissar.

Att behålla rutnätet i stadskärnan

Växjö stadskärna är uppbyggt utifrån en rutnätsplan, det vill säga med tydliga strukturer och kvarter som skapar ett rutnät. Stationsområdets utveckling med att skapa nya ytor sker utan att behöva frångå rutnätsstadens skala.

Att gestalta det nya området

Stationsområdet är en viktig del av riksintresset för kulturmiljön. Det gör att ”ny bebyggelse i skala och karaktär bör anpassas till befintlig miljö. Förnyelse måste göras med självförtroende och höga ambitioner, på ett sätt där det nya ”samtalar” med det gamla.”

  • Den gamla stationsbyggnaden är idag en viktig fondbyggnad som ska ligga kvar i den kommande gestaltningen av området.
  • Bangårdsområdet har gjorts om från gods- och persontrafik till enbart persontrafik. Det gav utrymme för att förtäta staden med ny bebyggelse på båda sidor om den nya bangården.
  • På den norra sidan får bussterminalen en helt ny utformning. Det planeras för två bussgator. En för stadsbussar och en för regionbussar och det byggs en ny station och ett nytt kommunhus.

Relaterade länkar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 september 2020
Trafik och stadsplanering